• 0 item(s)
 • 0 item(s)
 • 0 item(s)
 • Digital

  Base para Micrometro Insize 6300

  Base para Micrometro Insize 6300

  31,80 € (S/ IVA)
  Base para Micrometro Insize 6301

  Base para Micrometro Insize 6301

  21,62 € (S/ IVA)
  Medidor Espessura Digital 0-10 mm 0.001 mm Insize 2871-101

  Medidor Espessura Digital 0-10 mm 0.001 mm Insize 2871-101

  255,75 € (S/ IVA)
  Micrometro Digital Pontas Fina 0-25 mm 0.001 mm Insize 3533-25A

  Micrometro Digital Pontas Fina 0-25 mm 0.001 mm Insize 3533-25A

  281,80 € (S/ IVA)
  Micrometro Digital Pontas Fina 25-50 mm 0.001 mm Insize 3533-50A

  Micrometro Digital Pontas Fina 25-50 mm 0.001 mm Insize 3533-50A

  302,25 € (S/ IVA)
  Micrometro Exterior Digital 0-25 mm 0.001 mm Insize 3101-25A

  Micrometro Exterior Digital 0-25 mm 0.001 mm Insize 3101-25A

  153,71 € (S/ IVA)
  Micrometro Exterior Digital 0-25 mm 0.001 mm Insize 3108-25A IP65

  Micrometro Exterior Digital 0-25 mm 0.001 mm Insize 3108-25A IP65

  105,01 € (S/ IVA)
  Micrometro Exterior Digital 0-25 mm 0.001 mm Insize 3109-25A

  Micrometro Exterior Digital 0-25 mm 0.001 mm Insize 3109-25A

  76,60 € (S/ IVA)
  Micrometro Exterior Digital 25-50 mm 0.001 mm Insize 3109-50A

  Micrometro Exterior Digital 25-50 mm 0.001 mm Insize 3109-50A

  100,88 € (S/ IVA)
  Micrometro Exterior Digital 50-75 mm 0.001 mm Insize 3109-75A

  Micrometro Exterior Digital 50-75 mm 0.001 mm Insize 3109-75A

  118,44 € (S/ IVA)
  Micrometro Exterior Digital 25-50 mm 0.001 mm Insize 3101-50A

  Micrometro Exterior Digital 25-50 mm 0.001 mm Insize 3101-50A

  192,46 € (S/ IVA)
  Micrometro Exterior Digital 25-50 mm 0.001 mm Insize 3108-50A IP65

  Micrometro Exterior Digital 25-50 mm 0.001 mm Insize 3108-50A IP65

  134,34 € (S/ IVA)