• 0 item(s)
 • 0 item(s)
 • 0 item(s)
 • Digital

  Base para Micrometro Insize 6300

  Base para Micrometro Insize 6300

  36,85 € (S/ IVA)
  Base para Micrometro Insize 6301

  Base para Micrometro Insize 6301

  23,50 € (S/ IVA)
  Medidor Espessura Digital 0-10 mm 0.001 mm Insize 2871-101

  Medidor Espessura Digital 0-10 mm 0.001 mm Insize 2871-101

  277,99 € (S/ IVA)
  Micrometro Digital Pontas Fina 0-25 mm 0.001 mm Insize 3533-25A

  Micrometro Digital Pontas Fina 0-25 mm 0.001 mm Insize 3533-25A

  306,29 € (S/ IVA)
  Micrometro Digital Pontas Fina 25-50 mm 0.001 mm Insize 3533-50A

  Micrometro Digital Pontas Fina 25-50 mm 0.001 mm Insize 3533-50A

  328,53 € (S/ IVA)
  Micrometro Exterior Digital 0-25 mm 0.001 mm Insize 3101-25A

  Micrometro Exterior Digital 0-25 mm 0.001 mm Insize 3101-25A

  167,07 € (S/ IVA)
  Micrometro Exterior Digital 0-25 mm 0.001 mm Insize 3108-25A IP65

  Micrometro Exterior Digital 0-25 mm 0.001 mm Insize 3108-25A IP65

  114,15 € (S/ IVA)
  Micrometro Exterior Digital 0-25 mm 0.001 mm Insize 3109-25A

  Micrometro Exterior Digital 0-25 mm 0.001 mm Insize 3109-25A

  80,35 € (S/ IVA)
  Micrometro Exterior Digital 25-50 mm 0.001 mm Insize 3109-50A

  Micrometro Exterior Digital 25-50 mm 0.001 mm Insize 3109-50A

  109,66 € (S/ IVA)
  Micrometro Exterior Digital 50-75 mm 0.001 mm Insize 3109-75A

  Micrometro Exterior Digital 50-75 mm 0.001 mm Insize 3109-75A

  128,75 € (S/ IVA)
  Micrometro Exterior Digital 25-50 mm 0.001 mm Insize 3101-50A

  Micrometro Exterior Digital 25-50 mm 0.001 mm Insize 3101-50A

  209,19 € (S/ IVA)
  Micrometro Exterior Digital 25-50 mm 0.001 mm Insize 3108-50A IP65

  Micrometro Exterior Digital 25-50 mm 0.001 mm Insize 3108-50A IP65

  146,01 € (S/ IVA)